اکثر انسان‌ها افتادن سیب را دیدند، اما فقط نیوتون بود که درست دید و جاذبه را کشف کرد. فرصت‌ها نیز این‌گونه‌اند، برای همه اتفاق می‌افتند ولی فقط افراد موفق دقت کرده و می‌بینندشان...