بازی زندگی چنین قاعده‌ای دارد.
هر آنچه در ذهن داری، در زندگیت واقع خواهد شد. اگر باز به همان باورهایی بچسبی که تا کنون به آن‌ها چسبیده‌ای، باز چنان زندگی خواهی کرد که تا کنون کرده‌ای. اگر باز چنان زندگی کنی که تا کنون کرده‌ای، باز در زندگی شاهد همان چیزهایی خواهی بود که تا کنون بوده‌ای. اگر دوست داری زندگی را به گونه‌ای دیگر تجربه کنی، راهش آن است که نگرش خود را عوض کنی.