نعنا را هر چقدر که بچینی، کم که نمیشود هیچ، زیاد هم میشود

بخشش، مثل نعنا چیدن است؛ نترس خدا جایش را ده برابر پر میکند

قانون خلاء میگه تو حفره خودت رو ایجاد کن، کائنات پُر میکنه