الهی زندگیتون
بی گره بافته بشه
نقشش آرامش،طرحش شادی
در قالب خوشبختی
به صد هـزار رنگ

رنگ تر از گلهای باغچـه🌷