درون تو ،همچو رودخانه ای
خروشان از توانگریهاست

برخیز و دست در دست
خودت ،زندگی ات را
قدرتمندانه بساز.