شریف‌ترین دل ها
دلی است که انديشه ی آزار
دیگَران در آن نباشد
شاد کردن دل انسانها
ارزشش بیشتر از سال ها
راز و نیاز است