آفتـاب بر آمد
و یکبار دیگر
نیلوفـران احساس
پای نگاه خواب آلوده‌ات
تاب میخورن
برخیـز و پیچک باغچه را
با سلامی تا بالای
دیوار دوستی
همراهی ‌کن . . .!