عشق یعنی
در میان غصه های زندگی،یک نفر باشد که آرامت کند

♥️