سخت دل دادی به ما و
ساده دل برداشتی...!
دل بریدن هات
حکمت داشت،
دلبر داشتی... ♥️