مشترک گرامی!
تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است اعتبار دارد!
همراه آخر

♥️