نصفه و نيمه نباش !
من ديكتاتور ترين
آدمِ روىِ زمينم!
تمامت را ميخواهم...