بی تو باران بزند خیس ترین رهگذرم
تا به صد خاطره با چتر خیانت نکنم