دریا برای مرغابی
تفریحی بیش نیست
اما برای
ماهی زندگی است

برای کسی که
" دوستت دارد "
زندگی باش نه تفریح ...