کاغذ سفيد را هر چقدر هم که
تميز و زيبا باشد،
کسي قاب نمي گيرد...
براي ماندگاری در ذهن ها بايد حرفی
براي گفتن داشت!!