اين از آن جُمعِه هايي ست
كه ميخواهم هر چه عاشقي را دور كنم
بدون فكر ، آرام باشم
اين جُمعِه نبودنت را بردار
بگذار نفسي آسوده بكشم
با فكر اينکه ، هيچگاه تو را نديده ام
ساعتی آسوده بخوابم !


عزيزي داري؟!
جان عزيزت نبودنت را بردار و ببر!