_🌹_نبودنت
تمام روزهای هفته
قلبم را به درد می آورد
اما ...
عصر جمعه که می شود
جای خالی ات
طور دیگری تیر می کشد !