با خراب بودن سیبی درون یک جعبه
تمام سیبها را دور نمیریزند
اگر درمیان آدمها
یک نفر پیدا شد که قدر خوبیهایت را ندانست
خوبیهایت را برای دیگران قطع نکن
وآن یک نفر را کنار بگذار