من برای گذشته هیچ کاری نمیتوانم بکنم.

اگر شما تمام علم و علمای جهان را هم
جمع کنید، حتی نمی‌توانید لباسی را
که دیشب در مهمانی پوشیده بودید
را عوض کنید و یک لباس دیگر بپوشید.
تمام شد و رفت...

وقتی هیچ کس نمیتواند هیچ
کاری برای گذشته بکند، چرا آدم باید
در گذشته بماند؟

از گذشته باید آموخت و نباید به آن آویخت.
گذشته برای آموزش است، نه برای سرزنش.