زمان !
همیشه در حال گذر است
روزهای خوب
به خاطرات خوب تبدیل می شوند
و روزهای بد
به درس های خوب