موفق ترین آدما
آنهایی نیستند که
به ثروت یا قدرت
رسیده اند
بلکه
کسانی اند که
هیچگاه
دیگران را نرنجانده اند
دل کسی را نشکسته اند
وباعث غم
هیچکس نشده اند