خواستنت! موسیقی شادیست
میان ازدحام نت های سنگین
و من تک‌ نوازنده خبره ای که آهنگ ِ عشق را
هر روز از نو میان نت های غم کشف میکند.
حکم نور داری برای آفتابگردان
حکم دیوار برای پیچک
و حکم باران برای خاک!
ببار تا باشم بنشین تا باشم باش تا باشم..

دانلود موزیک