سیب زمینی هم با ارایش زیبا میشه ،،بزارید درونمون زیبا باشه ،اگه درونمون زیبا بود ظاهرمون هم بهاری میشه