زنِ عاشق
همانند
تارِ پوسيده ی
گيليم قديمی خانه است;
به هر جان كندنی كه شده
نگه ميدارد
اثرِ هنریِ قلبش را ...
زنِ عاشق
دل كندن نمی داند چيست!