هیچ دنیایی
باسکوت خراب نشده
هیچ قلبی باسکوت نشکسته
هیچ زندگی
باسکوت از هم نپاشیده
هیچکس از
سکوت پشیمون نشده
سکوت تنهاعلامت رضا نیست

سکوت یعنی بخشش!

‌‌‎‌‌‌‎‌