پنج شنبه ؛
عشقِ یواشکیِ هفته است ...
آن قدر شیطنت می کند ؛
که آخرش رسوا می شود ...
من ؛
عاشقِ این رسواشدن های عاشقانه ام ...