به پنج شنبه که ميرسیم
جای خالی ها
خودشان یکی یکی
ردیف میشوند ؛
يکی دیگر نمی آید ؛
یکی از دور پیداست ؛
یکی در قابِ عکس و
یکی هم هست،
اما
انگار نیست !