اما، این آسیاب کهنه به نوبت نیست...
شاید همیشه نوبت ما ...فرداست!