گفته بودی دردِ دل کن گاه با هم‌صحبتی !
کو رفیقِ رازداری؟ کو دلِ پرطاقتی؟