باید بمانی
تا من آرامش بگیرم،
باید تو باشی
تا که حالم خوب باشد ...

♥️