حس میکنم معلق مانده ام!
نه دستم به جایی بند است و
نه پاهایم روی زمین
حس تلخی که نه می شود رفت
و نه می شود گرفت!
یک عذاب ناتمام که انگار،
زندگی میخواست مرا
بین رفتن و گرفتن امتحان کند♥️