گفتی: مرو
گفتم: چرا؟
گفتی: که میخواهم تورا .. !


♥️