تــــــو بـاشــى

خـــــــــــــــرداد
پـايـان بـهــــــار نـيــســـت ...
آغــاز دوسـت داشتن است ...