خود رابه خدا بسپار
وقتي ڪه دلت تنگ است
وقتي ڪه صداقت ها
آلوده به صد رنگ است
خود را به خدا بسپار،
چون اوست ڪه
بي رنگ است

شبتون پر از نگاه خدا