نیســــتــــی !
امـــــا
من دارمـــت
همیشــــه/
جایی خلوت و دنج
لا به لای تمام نــــداشته ھایم ...

هیچ کس نمیتواند
تورا از من بگیرد
هیچ کس ،

حتی خودت ،
حتی غم نبودنت ،
حتی تنهایی...