خوب کردی که رخ از آینه پنهان کردی
هر پریشان نظری لایق دیدار تو نیست

♥️