فرهاد به وصالِ شیرین نرسید ؛
خُب باشه !
عشـقِ لیلی و مجنون افسانه‌ای شد ؛
به ما چه مربوط ...!
در این خلقت فقط ، یک چیز مهم است !
آن هم تویی که نیستی ...
بقیه‌ اش تماما حاشیه‌ است...