درمورد عاشقی ها نظری ندارم
اما بدون شک...
تو پررو ترین معشوق دنیایی
بی اجازه به خواب هایم می آیی
بی هوا جیب احساساتم را میزنی
حواسم را می قاپی
خودت را می اندازی وسط شعرهایم
برای خیال هایم ادا درمی آوری
شبها توی دلم سرو صدا به راه می اندازی
عقلم را ناکار کرده ای
آبرویم را برده ای...
مانده ام با این همه پررویی
چرا نمیگویی "دوستت دارم!!"