وجدان كه نباشد

هر كس خدايی می كند
اينجا آدم ها رانندگی نمی دانند

اما ماهرانه دورت می زنند
و هيچ كس آن ها را جريمه نمی كند