گر هزاران دام باشد در قدم
چون تو با مایی
نباشد هیچ غم...