🏣بعضی از آدمها مثل یک آپارتمان هستند؛
مبله...شیک...راحت...
اما دو روز که توش زندگی میکنی
دلت تا سرحد مرگ میگیره !

🏛بعضی آدمها مثل یه قلعه هستند !!!
خودت را می کشی تا بری داخلش !
بعد می بینی اون تو هیچی نیست
جز چند تا سنگ کهنه و رنگ و رو رفته !

🏡اما بعضی ها مثل باغند !
میری تو، قدم میزنی
نگاه میکنی !!!
عطرش رو بو می کشی
رنگ ها رو تماشا میکنی
میری و میری
آخری در کار نیست
به دیوار که رسیدی بن بست نیست !
میتونی دور باغ بگردی !!!

چه آرامشی داره همنفس بودن
با کسی که عمق سینه اش
سرشار از عطر گلهای سرخ و بهار نارنج است...