هرروز براي خودت
براي دلت
كاري بكن
اين حوالي
بايد به دنبال حال خوش دويد
حال بد هركجا كه باشي
كمين ميكند...🍃🌸