❤این روز ها
❤باید یک تابلو حمل با جرثقیل
❤بر روی دلمان بزنیم !
دل !
❤توقفگاه نیست ،
❤استراحتگاه نیست ،
❤که هر گاه عشقت کشید بایستی
❤لذت ببری و بروی ..
❤باید اخطار داد
❤که هر جایی نمی شود ایستاد و رفت !
❤بعضی اوقات
❤تابلو حمل با جرثقیل به آدم ها نشان می دهد هر توقفی تاوانی دارد !