❤خط بزنید از زندگیتان
❤تمامِ آدمهاى بلاتکلیفى که غیرِ قابلِ پیش بینى اند
❤تمامِ آدمهایى که حرف می برند و مى آورند
❤آدمهایى که چون خودشان به جایى نرسیدند،
❤تو را هم متقاعد می کنند به درجا زدن
❤آدمهایى که تخریب را از تعریف بهتر بلدند
❤آدمهایى که با کنایه حرف میزنند
❤“سَمى”اند…
❤آرام آرام تمامِ زندگیتان را به نابودى می کشند
❤آرام آرام از شما فاصله می گیرند
❤و با خیالِ راحت،زمین خوردنتان را جشن می گیرند