حالم مانند زنیست عکاس
در آلمان غربی
خیره به دیوار باران خورده
برلین
که آخرین لبخند معشوقه اش را
پشت آخرین صف از بتون ها ثبت کرد
و سرباز ها دوربینش را
شکستند...