شب در کنار یار هم در کنار ناله ای مرغ و شب ونحوای یارم هم کنار. چشم یارو لطف یار رو بوسه های بیقرار. جمله شیدایی و مستی و شراب و یار رو یارو یارم در کنار