چای که مرغوب نباشد
🌿چوب دارچینی
🌸نباتی
🌿چند پر بهار نارنج
🌸به آن اضافه ميكنيم
🌿که خوش عطر و بو شود
🌸زندگی هم گاهی میشود
🌿مثل همین چای 
🌸باید با دلخوشیهای کوچک
🌿طعم و رنگش را عوض كنيم