یادت
لکه ی غروبی ست
چسبیده به دیوار زندگی ام
کجا بروم...
که در منی و اینهمه از من جدا..