یک دوست واقعی؛
همانند پدر سرزنشت می کند،
همانند مادر غمت می خورد،
مثل یک خواهر سر به سرت می گذارد،
مثل یک برادر ادایت را در می اورد،
واخر اینکه؛
بیشتر از یک معشوق دوستت می دارد...