ای سیب سرخِ غلط زنان، در مسیر رود

یک شهر تا به من برسی عاشقت شده است...