چرا هیچ کتابِ تعبیر خوابی
ننوشته است
چه خوابی باید ببینم
که تو تعبیرِ آن باشی...